اسفند 24, 1396 استانداردهای N و P و R / ماسک تنفسی / ماسکهای تنفسی کربن اکتیو بدون دیدگاه

معرفی استاندارد های N و P و R در ماسک تنفسی

🔘 فیلتر های حذف کننده ی ذرات توسط موسسه ی ملی سلامت و امنیت شغلی ( NIOSH ) رده بندی می شوند ، بر اساس ذرات و مقدار ذراتی که آن ها فیلتر می کنند .

▫️ این رده بندی هم دارای حرف و هم عدد است :

▪️ حروف
• N : عدم محافظت از روغن
• R : مقاومت نسبت به روغن ( تا حداکثر 8 ساعت )
• P : مقاوم به روغن ( فراتر از 8 ساعت )

▪️ عدد

فیلتر های حذف کننده ی ذرات 95, 97 یا 100 عدد گذاری می شوند که این عدد با درصد ذرات یک میکرومتری حذف شده در طول آزمایش های بالینی مطابقت می کند .

یک رده بندی 95 به معنای آن است که فیلتر 95 درصد ذرات را از هوا حذف می کند .

فیلتر هایی که دارای عدد 100 در رتبه بندی خود هستند فیلتر های با کارآیی بالا ( HE یا HEPA ) در نظر گرفته می شوند .

🌐 www.imenymarket.ir
🆔 @mask_termeh_tehran